راه هایی برای متمایز کردن برند از رقبا

برای متمایز کردن برند از رقبا باید به دنبال مزیت عمده آن گشت و ویژگی های آن را برشمرد.ایمنی، سرعت، اعتبار سادگی ازجمله راه های متمایز کردن برند از رقبااست